REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEWNETRZNYARCHITEKT.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20.12.2019r.

SPIS TREŚĆI

§ 1 Dane kontaktowe
§ 2 Definicje
§ 3 Postanowienia ogólne
§ 4 Wymagania techniczne i treści bezprawne
§ 5 Składanie i potwierdzenie zamówienia
§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności
§ 7 Realizacja zamówienia, płatności, wysyłka
§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji. Procedura rozpatrywania reklamacji
§ 9 Odstąpienie od umowy
§ 10 Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11 Dane osobowe i pliki cookies
§ 12 Postanowienia końcowe
§ 13 Załączniki

 

§ 1 Dane kontaktowe

 1. Sklep internetowy jest dostępny o domenie www.wewnetrznyarchitekt.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę Inspirations Katarzyna Hajduga, NIP 613 128 12 50 z siedzibą przy ul. Towarowej 35/2 00-869 Warszawa.
 2. W przypadku reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedającym:

Pod adresem e-mail: kontakt@katarzynahajduga.pl lub na adres do korespondencji pisemnej: ul. Towarowa 35/2 00 – 869 Warszawa

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku pod nr 504 – 054 – 306.


§
2 Definicje

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Inspirations Katarzyna Hajduga.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym wewnetrznyarchitekt.pl
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, publikacje elektroniczne, gadżety reklamowe.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usług, Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wewnetrznyarchitekt.pl, prowadzony jest przez Inspirations Katarzyna Hajduga.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 1. Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego regulaminu.
 1. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenia konta klienta na adres poczty elektronicznej klienta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli klient korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych klientów lub osób trzecich, lub klient podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.
 1. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy.
 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą szkoleniową, są własnością Sprzedawcy. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Sprzedawcy osobom trzecim.


§ 4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza.
 3. włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 5. minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.
 6. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego Produktu na stronie sklepu internetowego.
 7. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego oraz innych klientów.
 8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.


§ 5 Składanie i potwierdzenie zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „kupuję”
 3. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu lub niezbędny do wystawienia faktury; wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. Opłacić zamówiony Produkt poprzez skorzystanie z dostępnej formy płatności i dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 8. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego „Kupuję i płacę”.


§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa
 3. Bez kosztu wysyłki – produkty elektroniczne
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatności elektroniczne
 6. Płatność kartą płatniczą.


§7 Realizacji zamówienia, płatności, wysyłka

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24.pl
  c) Sprzedający umożliwia płatności kartami:
  – Visa,
  – Visa Electron
  – MasterCard   
  – MasterCard Electronic       
  – Maestro
  d) Zwrot środków przy użyciu karty płatniczej, zostanie dokonany na rachunek karty użytej do płatności.
 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. Dostawa fizyczna Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji.

 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.
 1. Reklamacje można składać:
  a) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu Produktu lub Usługi – korespondencja pisemna: Inspirations Katarzyna Hajduga ul. Towarowa 35/2 00 – 869 Warszawa, korespondencja elektroniczna: kontakt@katarzynahajduga.pl
  b) w przypadku nieprawidłowych danych w fakturze lub paragonie – korespondencja pisemna: jak wyżej
  c) w przypadku wad w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Produktu zamówienia: korespondencja pisemna i elektroniczna: jak wyżej
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer rachunku bankowego konsumenta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Produktu zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia.
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 1. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 1. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Produkt wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Produktu okaże się niemożliwe, to zwróci cenę i koszty doręczenia.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:
  a) w przypadku Umowy Sprzedaży Produktu – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a w przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Produktu, które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;
  b) w przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  c) w przypadku umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia umowy.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest to obowiązkowe.
 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpienia.
 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą (sposób standardowy i najtańszy).
  g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) o świadczenie Usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  b) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  e) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  f) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  g) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§ 10 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach, o których mowa art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, wstępując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  c) Firma księgowa zajmująca się rozliczaniem księgowym Sprzedawcy.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 ………………………, dnia ……………..

Dane Konsumenta: ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Dane Sprzedawcy ………………………………..……………… ……………………………. …………………………….

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁÓŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 683 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia …………………… dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………… Numer zamówienia: ……………………… Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do siedziby firmy w dniu …………………….…… w stanie niezmienionym.    …………………………. Podpis konsumenta

Załącznik nr 2    

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 ………………………, dnia ……………..

Dane Konsumenta: ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Dane Sprzedawcy ……………….………………………. …………………………………… ……………………………………. 

REKLAMACJA TOWARU

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar ………………………… jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam:  wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)*  nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)*  obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………)* zł. Proszę o zwrot powyższej kwoty na mój rachunek bankowy ….……………………………………

…………………………. Podpis konsumenta

*Niepotrzebne skreśli

Przewiń do góry